Privacy beleid

PRIVACY & COOKIEBELEID VEPRO 

 

WIE WIJ ZIJN 

 

1.1 "Wij", "ons" of "onze" betekent VEOS, met maatschappelijke zetel Akkerstraat 4A 8750 Zwevezele België en met ondernemingsnummer LU 26 53 40 31. Wij treden op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen door uw gebruik van onze website . 

1.2 Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van de website. Voor onze privacypraktijken met betrekking tot onze dienstverlening verwijzen wij u naar de overeenkomst zoals die tussen ons kan worden gesloten of naar de contactpersoon zoals hieronder aangegeven. 

1.3 Onze website, jobs.veos.be en techniekerbijveos.be zijn eigendom van en worden beheerd door FOODIP. We gebruiken de tool WordPress om de website aan te passen. Onze website wordt gehost door combell.com. Voor meer informatie verwijzen we naar artikel 5 van dit privacybeleid. 

1.4 Uw privacy is belangrijk voor ons, daarom hebben we dit privacybeleid ontwikkeld waarin wordt uiteengezet hoe we de persoonlijke gegevens die u met ons deelt, verzamelen, openbaar maken, overdragen en gebruiken ("verwerken") en welke rechten u hebt. Neem even de tijd om dit beleid door te lezen. 

1.5 Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens of als u een verzoek wilt indienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4, kunt u contact met ons opnemen: 

(a) Via-mail: info@veos.be
(b) Per post: naar VEOS GROUP, Akkerstraat 4 / A, 8750 Zwevezele. 
(c) Telefonisch: +32 (0) 51 61 33 01 

1.6 Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 28-4-2020 

 

HOE WE UW PERSONAGEGEVENS GEBRUIKEN EN VERZAMELEN 

 

2.1 Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Identificeerbaar verwijst naar identificatiegegevens (zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, professionele kwalificaties en ervaring, enz.), Die kunnen worden gebruikt om direct of indirect een natuurlijke persoon te identificeren. 

2.2 De persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden verzameld en gebruikt voor de doeleinden zoals hieronder vermeld: 

(a) In het geval dat u het contactformulier op onze website gebruikt, zullen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden, via e-mail of telefoon  

(b) We verwerken uw persoonlijke gegevens om de website te ondersteunen en uw gebruikerservaring te verbeteren, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de website. 
(c) We verwerken uw persoonlijke gegevens om alle rechten af ​​te dwingen of uit te oefenen die ons ter beschikking staan ​​op basis van de toepasselijke wetgeving, zoals gebruik voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om aan onze verplichtingen te voldoen, zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving. 

2.3 De volgende categorieën persoonsgegevens kunnen worden onderscheiden: 

(a) Contactgegevens: in het geval dat u gebruik maakt van het contactformulier, of sollicitatieformulier, wordt u gevraagd om de volgende informatie te verstrekken: naam, telefoonnummer, e-mailadres, vacature, diploma, werkervaring en eventuele persoonlijke gegevens die u kiest om in het daarvoor bestemde lege veld in te voeren (gelieve geef ons geen gevoelige informatie, zoals gezondheidsinformatie, informatie met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen of creditcard- / rekeningnummers). Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt. 

(b) Nieuwsbrief: als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres op te geven. Dit is informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt. 
(c) Gebruiksgegevens: we verzamelen persoonlijke gegevens met betrekking tot uw activiteiten op onze website: IP-adres, apparaat-ID en type, verwijzingsbron, taalinstellingen, browsertype, besturingssysteem, geografische locatie, duur van bezoek, paginaweergaven of informatie over de timing, frequentie en patroon van uw servicegebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van onze website. In het geval dat de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet kunnen worden herleid tot u als individu), worden dit voor de toepassing van dit privacybeleid niet als persoonsgegevens beschouwd. Dit zijn persoonsgegevens die automatisch worden verzameld door uw gebruik van de website. 

2.4 De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is dat wij uw verzoeken kunnen beantwoorden, u nieuwsbrieven kunnen sturen die voor u relevant zijn en u beter van dienst kunnen zijn op onze website. 

2.5 In het geval dat de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die is uitgevoerd vóór de intrekking van de toestemming. 

2.6 Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden zoals uiteengezet in artikel 2.2. 

 

3. BEWARING VAN UW GEGEVENS EN VERWIJDERING  

 

3.1 Uw persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor een specifiek doel. Aangezien het voor ons echter niet mogelijk is om vooraf een periode te specificeren, wordt de bewaartermijn als volgt bepaald: 

(a) Tijdens de periode van een samenwerking 
(b) Zolang als nodig is voor het wervingsproces van de betreffende kandidaat, voor de bestaande vacatures waarvoor hij/zij belangstelling heeft getoond en tijdens 24 maanden na het einde van het bijbehorende selectieproces, waarmee Veos tijdens deze periode de administratieve en juridische opvolging van deze aanvraag kan beheren, maar ook om de kandidaat nieuwe vacatures aan te bieden die kunnen voldoen aan zijn/haar professionele verwachtingen. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de gegevens echter langer worden bewaard als een administratieve en wettelijke monitoring vereist dat deze langer wordt bewaard. De kandidaten worden per e-mail 1 maand voordat hun gegevens moeten worden verwijderd op de hoogte gebracht. Kandidaten kunnen dan, als ze dat willen, expliciet Veos vragen hun gegevens langer te behouden, zodat Veos hen proactief kan contacteren om een vacature aan te bevelen die voor hen interessant kan zijn. In dit geval wordt dezelfde procedure toegepast vóór het einde van deze nieuwe periode van 24 maanden, enzovoort. Als de kandidaten aan het einde van deze periode van 1 maand niet reageren, worden de gegevens automatisch en definitief verwijderd. 

3.2 In het geval dat u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, en een dergelijk bezwaar succesvol is, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit onze databases verwijderen. Houd er rekening mee dat we de persoonlijke gegevens bewaren die nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw voorkeuren in de toekomst worden gerespecteerd. 

3.3 Het voorgaande belet ons echter niet om persoonlijke gegevens te bewaren als dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om een ​​juridische claim in te dienen of ons te verdedigen tegen een juridische claim, of voor bewijsdoeleinden. 

 

UW RECHTEN 

 

4.1 Dit artikel somt uw belangrijkste rechten op onder de gegevensbeschermingswetgeving. We hebben geprobeerd ze op een duidelijke en leesbare manier voor u samen te vatten. 

4.2 Om uw rechten uit te oefenen, dient u ons een schriftelijk verzoek te sturen in overeenstemming met artikel 1 van dit privacybeleid. We zullen zonder onnodige vertraging, maar in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, op uw verzoek reageren. In het geval van een verlenging van de reactietermijn of als we geen actie ondernemen op uw verzoek, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. 

Het recht op toegang 

4.3 U hebt het recht om te bevestigen of we uw persoonlijke gegevens al dan niet verwerken en, in het geval dat we dat doen, hebt u recht op toegang tot dergelijke persoonlijke gegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit privacybeleid vindt. . 

4.4 U heeft het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben, mits dit geen nadelige invloed heeft op de rechten en vrijheden van anderen. Het eerste exemplaar wordt gratis verstrekt, maar we behouden ons het recht voor om een ​​redelijke vergoeding in rekening te brengen als u meer exemplaren aanvraagt. 

Het recht op rectificatie 

4.5 Als de persoonlijke gegevens die we over u bewaren onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze informatie te laten corrigeren of, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, te laten voltooien. 

Het recht om te wissen (recht om te worden vergeten) 

4.6 In sommige omstandigheden heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging te wissen. Die omstandigheden zijn onder meer: 

(a) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; 
(b) U trekt uw toestemming in en er bestaat geen andere wettige grond; 
(c) De verwerking is voor directmarketingdoeleinden; 
(d) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; of, 
(e) Wissen is noodzakelijk om te voldoen aan de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving. 

4.7 Er zijn bepaalde uitsluitingen op het recht om te wissen. Deze uitsluitingen omvatten waar verwerking noodzakelijk is, 

(a) voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; 
(b) om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of, 
(c) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

Het recht om de verwerking te beperken; 

4.8 U hebt het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (wat betekent dat de persoonlijke gegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien: 

(a) U betwist de juistheid van de persoonlijke gegevens (en alleen zo lang als nodig is om die juistheid te verifiëren); 
(b) De verwerking is onwettig en u vraagt ​​om beperking (in tegenstelling tot het uitoefenen van het recht op verwijdering); 
(c) We hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor onze verwerking, maar u hebt persoonlijke gegevens nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of, 
(d) u ​​bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar. 

4.9 Naast ons recht om uw persoonlijke gegevens op te slaan, kunnen we deze nog steeds op een andere manier verwerken, maar alleen: 

(a) met uw toestemming; 
(b) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; 
(c) ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of, 
(d) om redenen van zwaarwegend algemeen belang. 

4.10 We zullen u informeren voordat we de beperking van de verwerking opheffen. 

Het recht op overdraagbaarheid van gegevens 

4.11 Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonlijke gegevens toestemming is, en dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat . Dit recht is echter niet van toepassing wanneer het de rechten en vrijheden van anderen zou schaden. 

4.12 U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens rechtstreeks naar een ander bedrijf te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is, en / of om uw persoonlijke gegevens voor verder persoonlijk gebruik op een privé-apparaat op te slaan. 

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking 

4.13 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, maar alleen voor zover de rechtsgrondslag voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: 

(a) De uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in de uitoefening van een officieel gezag dat aan ons is toegekend; 
(b) De doeleinden van de legitieme belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. 

4.14 Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen we stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. 

4.15 U hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief profilering voor directmarketingdoeleinden). Als u een dergelijk bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken. 

Het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit 

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de gegevensbeschermingswetgeving, heeft u een wettelijk recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. U kunt dit doen in de EU-lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. In België kunt u een klacht indienen bij de Privacycommissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel ( contact@apd-gba.be ) , https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ . 

 

HET VERSTREKKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS AAN ANDEREN 

 

5.1 Om u van onze website te voorzien, werken wij samen met een serviceprovider om uw persoonlijke gegevens te verwerken en op te slaan. We gebruiken de volgende - serviceproviders: 

(a) Onze website wordt gehost door FOODIP. We gebruiken de tool WordPress om de website te beheren. 

5.2 Als u een klant van ons bent, kunnen we uw persoonsgegevens verstrekken aan de leveranciers die we hebben gecontracteerd of van plan zijn te contracteren om u onze diensten te verlenen. Als u een leverancier van ons bent, kunnen we uw persoonlijke gegevens aan onze klanten verstrekken om u als leverancier voor te stellen of tijdens het leveren van de diensten. 

5.3 We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven in het geval dat een dergelijke openbaarmaking vereist of noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen. 

5.4 Als zodanig geven we uw persoonlijke gegevens niet door aan onze sociale mediapartners. We maken echter wel gebruik van plug-ins voor sociale media om u naar onze sociale mediakanalen te leiden en u in staat te stellen te communiceren met onze inhoud. Deze social media kanalen zijn Facebook & LinkedIn. In het geval dat u op een dergelijke link klikt, kan een dergelijke socialmediadienstverlener persoonlijke gegevens over u verzamelen en deze informatie koppelen aan uw bestaande profiel op dergelijke sociale media. 

5.5 Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens door een dergelijke socialmediadienstverlener. In dat geval treedt de socialmediadienstverlener op als verwerkingsverantwoordelijke. Alleen ter informatie hebben we de relevante links toegevoegd (deze kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd door de relevante serviceprovider): 

(a) Facebook 
(b) LinkedIn 

 

 

INTERNATIONALE OVERDRACHTEN 

 

6.1 We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen buiten de Europese Economische Ruimte 

 

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID 

 

7.1 Van tijd tot tijd hebben we het recht om dit privacybeleid te wijzigen. U kunt altijd de meest recente versie van het privacybeleid op de website raadplegen. 

COOKIES 

 

8.1 Onze website maakt gebruik van “cookies”. Dit cookiebeleid is bedoeld om u te informeren over de verschillende soorten cookies, welke cookies we gebruiken en welke cookies onze serviceproviders gebruiken en hoe u cookies kunt beheren en blokkeren. 

Wat zijn cookies? 

8.2 Cookies zijn kleine stukjes gegevens die een website aan uw browser vraagt ​​om op uw computer, laptop of mobiele apparaat op te slaan wanneer u de website of bepaalde pagina's bezoekt. De cookie stelt de website in staat om uw acties of voorkeuren in de loop van de tijd te "onthouden" en deze toe te passen bij volgende bezoeken. 

8.3 Cookies bevatten meestal de naam van de website waar de cookie vandaan komt, hoe lang de cookie op uw apparaat blijft en een waarde die meestal een willekeurig gegenereerd uniek nummer is. 

8.4 Cookies kunnen worden onderverdeeld in verschillende categorieën: 

(a) Permanente cookies versus sessiecookies: permanente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen en helpen ons u te identificeren als bezoeker van onze website. Sessiecookies worden aan het einde van elke sessie verwijderd. 
(b) First party cookies versus third party cookies: first party cookies worden aangemaakt door onze eigen website. Third party cookies worden aangemaakt en opgeslagen door onze (social media) partners. 
(c) Op basis van noodzaak en functionaliteit: 
(i) Noodzakelijke cookies: deze zijn vereist voor de werking van onze website. Ze omvatten bijvoorbeeld cookies waarmee u kunt inloggen. 
(Ii) Analytische / prestatiecookies: deze cookies stellen ons in staat om ons webverkeer te analyseren, het aantal gebruikers van onze website te zien en hoe de gebruikers door onze website navigeren. 
(iii) Functionele cookies: deze cookies 'onthouden' de keuzes die u op onze website hebt gemaakt (bv. taalvoorkeur), waardoor de website gebruiksvriendelijker wordt en uw gebruikerservaring wordt verbeterd. 
(iv) Targeting cookies: deze tonen ons de pagina's die u heeft bezocht en de links die u heeft gevolgd, en kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties relevanter te maken voor uw interesses. 

8.5 Cookies zullen niet altijd persoonlijke gegevens bevatten, maar kunnen informatie bevatten die kan leiden tot uw identificatie, in welk geval een dergelijke cookie zal worden behandeld als persoonlijke gegevens. In dat geval is ons privacybeleid van toepassing voor zover een cookie als persoonlijke gegevens kan worden beschouwd. 

Cookies die door ons worden gebruikt 

8.6 We gebruiken cookies voor de volgende doeleinden: 

(a) Identificatie: we gebruiken cookies om u te identificeren terwijl u de website bezoekt en om te zien welke pagina's u bezoekt. 
(b) Voorkeuren: we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld taalvoorkeuren. 
(c) Cookietoestemming: we gebruiken cookies om te bepalen of u al dan niet toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies. 

Cookies gebruikt door onze partners 

8.7 Onze website maakt gebruik van plug-ins voor sociale media. Deze sociale mediapartners gebruiken cookies van derden. De volgende social media partners worden gebruikt: Facebook & LinkedIn. We verwijzen naar artikel 5.4 van het privacybeleid voor hoe we deze plug-ins voor sociale media gebruiken. Ter informatie zullen we u ook de links naar het relevante cookiebeleid verstrekken: 

(a) Facebook ; 
(b) LinkedIn ; 

8.8 We maken ook gebruik van Google Analytics. Google Analytics verzamelt door middel van cookies informatie over uw gebruik van onze website. De verzamelde informatie wordt gebruikt om rapporten te maken. 

8.9 Onze website maakt gebruik van een aantal plug-ins voor marketingautomatisering. Deze derde partijen kunnen cookies gebruiken. We gebruiken de volgende tools voor marketingautomatisering: Sharpspring. We verwijzen naar het cookiebeleid van dergelijke derde partijen: 

(een). Scherpe lente 

Cookies beheren en blokkeren 

8.10 U kunt cookies te allen tijde beheren of verwijderen via de instellingen van uw internetbrowser, waardoor u sommige of alle cookies kunt weigeren. Het uitschakelen van cookies beperkt de service die we kunnen bieden en kan uw gebruikerservaring beïnvloeden. Het verwijderen van cookies kan resulteren in het handmatig aanpassen van voorkeuren elke keer dat u onze website bezoekt. 

8.11 Ga voor meer informatie over het beheren en / of verwijderen van cookies naar de pagina die overeenkomt met uw browser voor meer informatie: 

(a) Chrome 
(b) Safari (c) Internet Explorer (d) Firefox (e) Opera (f) Edge (g) of ga naar Over cookies 
 
 

WIJZIGINGEN IN HET COOKIEBELEID 

 

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. De meest recente versie van het Cookiebeleid is te raadplegen op onze website.